Menu

Księgowość Kraków

Usługi księgowe w Krakowie. Sprawdź, gdzie znajdziesz najtaniej!

Podatek CIT

spolkizoo

Podatek CIT bezpośrednio obciąża dochody osiągane przez osoby prawne ( osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne). Warto pamiętać, iż podmiotami muszącymi opłacać ten podatek są również jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej. Wyłączeniem są jedynie spółki które nie posiadają zdolności do czynności prawnych.
 
Podmiotami zwolnionymi z podatku CIT są:

– Skarb Państwa,– Narodowy Bank Polski,
– jednostki budżetowe oraz fundusze celowe, które zostały utworzone na podstawie różnych ustaw,– przedsiębiorstwa międzynarodowe,
– jednostki gospodarcze, które zostały utworzone przez organ administracji państwowej,– Agencja Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa,
– ZUS oraz fundusze emerytalne,– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej,
– organizacje religijne.

W przypadku zaniżenia przez jednostkę wysokości zobowiązania podatkowego, ustawa przewiduje stawkę sankcyjną, która występuje na poziomie 50%. Przedmiotem opodatkowania w przypadku podatku CIT jest dochód, który definiowany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, która miała miejsce w roku podatkowym. W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód przedsiębiorstwa.

Obecna stawka podatku CIT w Polsce wynosi 15% dla nowych podmiotów oraz tzw. małych podatników natomiast dla pozostały podmiotów 19%.

Zmiana wysokości stawki podatku CIT obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1,2 mln euro w przeliczeniu na polskie złote. 

Zmiana stawki podatku dochodowego od osób prawnych ma przyczynić się do wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce oraz do wzrostu rozwoju i konkurencyjności małych firm.